october, 2020

22oct16:3020:00Dålle-bealesne tryjjedidh // Båltur med Saemien Studeenth Tråantesne Event Organized By: Saemien Studeenth Tråantesne

Event Details

Båetieh dåeredh dålle-bealesne tjihkedh prïhtjegem jovkedh! Dåeredh orre dålle-baakoeh saemiengïelesne lïeredh! Ij leah vihkeles man jïjnjh daajrah, vihkelommes saemiestidh! ? Mijjieh edtjebe Byåsen butikksenter:en lïhke tjåanghkenidh jïh destie vaedtsebe dållesijjiem gaavnedh.

Mujhtieh ålkone-vaarjah jïh beapmoeh meatan vaeltedh!

GÏEHTJH:

Jis nåake vearolde dellie öörneme jeatjhlaakan sjædta. Mijjieh såårnebe jis nimhtie sjædta.

Buerie båeteme!

—————————————-

I anledning samisk språkuke arrangerer vi båltur med kaffe, skrønehistorier og god stemning. Her er det mulighet for å lære samiske bål-ord og bruke den samisken du kan, uansett nivå!? Møtestedet er ved Byåsen butikksenter hvor vi vil bevege oss sakte inn i marka for å finne den ultimate bålplassen. Ta med dere passende klær, godt humør og god bål-mat!

Oppmøte på parkeringen ved Byåsen Butikksenter.

OBS!

Hvis været ikke skulle være på vår side kan arrangementet endres, komme med alternativt arrangement eller avlyses. Det blir informert om dette skulle det skje.

Vel møtt!

Who is this activity for

Studenter og unge voksene

Time

(Thursday) 16:30 - 20:00

Location

Bymarka, Tråante/Trondheim

Byåsen Butikksenter, Tråante/Trondheim

Organizer

Saemien Studeenth Tråantesnesst@biegke.com Odd Brochmanns veg 125 H0101

Privacy Preference Center

X
X