october, 2020

21oct09:0016:00Virtual EventSaemieh-jaahkoe-gærhkoe, Samene-tro-kirken Event Organized By: Gïelem Nastedh, Saemien Sijte, Snåasen Tjïelte/Snåsa Kommune

Event Details

 

Snåsa hotell onsdag 21.oktober. Begrensede plasser. Seminaret vil også bli streamet og tolket til sørsamisk.

 

 

Lenke til streaming vil bli lagt ut på saemiensijte.no og på facebook.

Billetter:

https://saemiensijte.hoopla.no/sales/685977008

 

 

Seminaareprogramme gaskevåhkoen golken 21.b. 2020

09.00 Registrereeme jïh prïhtjege

09.30 Buerie båeteme

09.40 Håkon Hermanstrand, historihkere

– «Thomas von Westen’ 3. misjovnefeeleme gosse Snåasesne mænna»

10.20 Prïhtjege

10.35 Brita Pollan, Religijovnehistorihkere jïh tjaelije

– «1700-tallet kristendommen møter det samiske»

11.15 Ellen Alm, voestesbibliotekaare NTNU Universiteetegærjagåetie

– «Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700».

11.55 Digkiedimmie

12.15 Beapmoe

13.15 Harald Gaski, Professovre saemien kultuvresne jïh lidteratuvresne

– «Samisk åndelighet og forhold til landskapet»

13.55 Bierna Leine Bientie, åarjelsaemiej aarebi hearra

”Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vaanterdimmie saemien

aejlies vaeriej jïh voeni gaskesne veelkes gærhkoejgujmie” – Saemien

voejkenevoete – åssjaldahkh jïh dååjrehtimmieh

14.35 Prïhtjege

14.50 Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne

– «Nöörjen gærhkoe daaletje tïjjen, liktemebarkoe jïh saemien areena»

15.30 Digkiedimmie

16.00 GALHKUVE

PROGRAM:

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen

09.40 Håkon Hermanstrand, historiker

«Thomas von Westen 3. misjonsreise når ha besøker Snåsa»

10.20 Kaffe

10.35 Brita Pollan, Religionshistoriker og forfatter

«1700-tallet kristendommen møter det samiske»

11.15 Ellen Alm, førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket,

«Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700»

11.55 Diskusjon

12.15 Lunsj

13.15 Harald Gaski, Professor i samisk kultur og litteratur

«Samisk åndelighet og forhold til landskapet»

13.55 Bierna Leine Bientie, tidligere Prest for sørsamene

«Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vandring mellom samiske helligfjell og bygder med hvitmalte kirker» – Samiske åndelighet – tanker og erfaringer

14.35 Kaffe

14.50 Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne/Prest i sørsamisk område

«Den norske kirke i nåtid, forsoningsarbeid og samisk arena»

15.30 Diskusjon

16.00 SLUTT

Som en del av markeringen av Snåsa kirkejubileum 2020 skal Saemien Sijte, sørsamisk museum og kultursenter bidra med å arrangere et seminar som skal drøfte kirken og samenes kontakter og relasjoner opp gjennom historien. Seminaret gjennomføres i et samarbeid med Snåsa kommune, Enhet for samisk språk og kultur, Gïelem nastedh og Saemien Åålmege/samisk menighet.

Snåsa kirke feirer i 2020 et 800-/150-års jubileum. Den eldste delen av kirka ble bygd på 1200-tallet. I 1860-årene ble den bygd på, og 1. juli 1870 ble den kirka vi ser i dag innviet.

Thomas von Westen var den viktigste misjonæren i det samiske området og har blitt kalt «Samenes apostel». Han besøkte også Snåsa og Krossgården, bla. for innsamling og brenning av samiske gievrieh/trommer. Von Westen innså tidlig viktigheten av å bruke samisk språk i misjonsarbeid blant den samiske befolkningen. Hans strenge pietisme og maktanvendelse var imidlertid svært brutal.

Håkon Hermanstrand, historiker, forteller i sitt foredrag om «Thomas von Westens tredje misjonsreise – når han besøkte Snåsa».

Brita Pollan, religonsforsker og forfatter. Hennes spesialområde er religionspsykologi og samisk religion. Pollan tar for seg hvordan «1700-tallets kristendom møter det samiske». Her vil vi bli kjent både med hvordan kristendommen såg ut den gang, i forhold til det vi kjenner i dag, og samtidig i forhold til et samisk perspektiv .

Ellen Alm, historiker og førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Trondheim, skal fortelle om sin forskning om «Trolldomsprosesser mot samer i Trondhjems len 1500-1700». Vi får høre om trolldomsprosessen mot Finn-Kirsten, som var den siste heksebrenningen i Midt-Norge, året 1674. Hvor mange samer fra Midt-Norge var ellers innblandet i hekseprosessene? Var de lik dem som er dokumentert mot samer i Finnmark? Hennes forskning er basert på undersøkelser i originale arkiver fra 1500- og 1600- tallet.

Harald Gaski, er Professor i samisk kultur og litteratur ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole i Kautokeino og Professor II i samme fag ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Gaski har «Samisk åndelighet og forhold til landskapet» som tittel på sitt foredrag.

Bierna Bientie, tidligere Prest for sørsamene, bidrar med foredraget «Gaskoe aejlies vaerieh jïh veelkes gærhkoeh / Vandring mellom samiske helligfjell og bygder med hvitmalte kirker» – Samiske åndelighet – tanker og erfaringer. Bientie arbeidet i 16 år som prest for sørsamene.

Kirkens holdning til samene har en egen tidslinje. Kirken har vært delaktig i undertrykkelsen av samene og i den fornorskings-politikken som rådet. Kirken har etter hvert tatt et oppgjør med det gamle synet .

Einar Bondevik, Hearra åarjelsaemien dajvesne/Prest i sørsamisk område tar for seg temaet «Den norske kirke i nåtid, forsoningsarbeid og samisk arena».

 

Who is this activity for

Alle

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Time

(Wednesday) 09:00 - 16:00

Location

Snåasen hotelle, Snåsa hotell

Snåsa Hotell AS

Organizer

Gïelem Nastedh, Saemien Sijte, Snåasen Tjïelte/Snåsa Kommune

Privacy Preference Center

X
X