Datne naan aejkien onterdamme man åvteste saemien ij leah våajnoes tsïegline, mielhkiepaahkine jallh gaskeviermesne? Daejnie datne Gïelevåhkose 2020 bööresovveme! Årrode meatan gïelelutnjemisnie!


Daatoe: Rïhkeden/Golken 19. b.– rïhkeden/golken 25. b. 2020

Sijjie: Abpe laante

Gïese: Amma gaajhkesh dovnesh leah bööresovvem

Mij Gïelevåhkoe?

Ulmie Gïelevåhkojne lea statusem lutnjedh saemien gïelide, jïh daajroem saemien gïeli jïh kultuvren bïjre lutnjedh abpe siebriedahkesne. Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem lehkiem.

Gïelevåhkoe akte aktivyöki barkoe juktie daajroem saemien gïeli bïjre våajnoes darjodh jïh lissiehtidh abpe siebriedahkesne. Privaate jïh byögkeles institusjovnh, jieleme, årganisasjovnh ïih jeatjah aktöörh bööresuvvieh saemien gïelh våajnoes darjodh raaktan daan våhkoen. Ektesne aktem stuerebe dïedtem vaeltebe ihke saemien gïelh govloeh, vååjnoeh jïh åtnasuvvieh gaajhkine siebriedahkesuerkine.

Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme, jïh lea aaj Saemiedigkien åejviemïerhkesjimmie EN:n gaskenasjonaale jaepeste aalkoealmetjegïelide.

Man åvteste Gïelevåhkoe vihkeles?

Jalhts gïele lea håvhtadamme nåhkedidh, saemien gïelh jåerhkieh kreeptjedidh. Nov lea håhkoe. Akte sjïdtije voerkesvoete saemiej gaskem gïelen jïh gïeleveeljemen bïjre, jïh jiene jienebh veeljieh meatan årrodh kuvsjine juktie gïelem bååstede vaeltedh maam aarebi boelvh leah dasseme. Dajvine gusnie saemien ij leah åtnosne orreme akte jallh göökte boelvh, noere geerve almetjh daelie gïelem bååstede vaeltieh jïh vååregelaakan pryövoeh dam guhkiebasse vedtedh sijjen maanide. Akte orre boelve saamastallije maanajgujmie sjïdtedeminie.

Nöörjen siebriedahke aaj saemien kultuvrem faarhmestamme, jïh saemieh abpe laantesne stuerebe jååhkesjimmiem sijjen kultuvrese jïh sijjen gielide dååjroeh. Ïedtje saemien siebriedahkese lea stoerre, jïh tïjje akten ektie aktivyöki gïelebarkose ij lij maahteme buerebe årrodh.

Maam datne maahtah darjodh?

Maam datne maahtah darjodh? Beapmoelæstoem saemien gïelese jarkoestidh dennie voenges prïhtjhgåetesne, gïeleprïhtjhgåetiem öörnedidh jallh Gïelevåhkoen plakaatem dov klaasesne gævnjoestidh. Dagke dov leah jeatjah hijven åssjalommesh jïh sïjhth meatan årrodh Gïelevåhkosne? Tjaelieh diekie giellalokten@samediggi.no, jallh gaskesadth dov lïhkemes gïelejarngem!

Gaskese Samediggi