Aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie


2016 Ektiedamme Nasjovnh (EN) nænnoesti aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie edtji årrodh jaepien 2019. UNESCO åvtehkedïedtem åtna barkoen åvteste IYIL 2019.

Akte stuvremedåehkie lea tseegkesovveme IYIL 2019:se gusnie gaskem jeatjah gaajhkh tjïjhtje aalkoealmetjedajvh jïh doh staath mah leah dejtie ektiedamme, leah meatan. Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo lea aalkoealmetji tjirkije Arktiske dajven åvteste, jïh akte dejstie åvtehkijstie stuvremedåehkesne.

Ulmie aalkoealmetjesïelejaepine lea aalkoealmetjegielide våajnoes darjodh jïh tsiehkiem daejtie gïelide eevtjedh. Veartenen medtie 7000 gïelijste, jienebh stoerretjuetie gïelh maehtieh gaarvanidh jïh gellieh leah joe gaarvanamme.

Aalkoealmetjegïelh aktene joekoen nåake tsiehkesne. Medtie 2680 gïelh leah håvhtadamme gïelh. UNESCO:n læstosne håvhtadamme gïeli bijjeli, saemien gïelh leah vuarjasjamme goh håvhtadamme jallh itjmies håvhtadamme gïelh:

  • Noerhtesaemien håvhtadamme gïele
  • Julev-, kildin-, åarjel-, inari- jïh skoltesaemien leah joekoen håvhtadamme gïelh
  • Ter-, upmeje- jïh pijtesaemien leah itjmies håvhtadamme gïelh

Lissine akkala-kemisaemien vuajnalgamme goh gaarvanamme gïelh UNESCSO:n læstosne gïeli bijjeli.

Aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepien tjïrrh edtja aalkoealmetjegïelh våajnoes darjodh vïjhte åejviesuerkiej tjïrrh:

  • Vielie goerkese, liktemebarkoe jïh gaskenasjonaale laavenjostoe ovmessie ïedtjeladtji gaskem
  • Hijven tsiehkieh tseegkedh juktie daajroem juekedh jïh guhkiebasse bievnedh, mah aalkoealmetjh krööhkestieh
  • Aalkoealmetjegïelh sjïehtesjidh jienebelåhkoegielide jïh aalkoealmetjegïelh meatan vaeltedh nasjonaale politihken sïjse, nasjonaale strategijesoejkesjh jïh nænnoestimmieh
  • Sjïehteladtedh tseegkemen tjïrrh kapasiteeteste
  • Lissiehtimmie jïh evtiedimmie orre daajroen tjïrrh

Aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie


Lohkh vielie aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepien bïjre daennie nedtesæjrosne. Sæjrosne vielie bïevnesh jïh aaj kaarhtem gaavnh mij vuesehte mah öörnedimmieh mah leah ektiedamme IYIL 2019:se.

Lohkh vielie IYIL 2019