Det finnes flere digitale språkverktøy som stavekontroll til både Windows og Mac, mobiltastatur med stavekontroll til både Android og iOS (iPhone og iPad), ordbøker og mye mer. Sjekk ut siden til Divvun for mer samisk språkteknologi.

10/20 bágo

Gïelevåhkoen sjïekenisnie Saemiedigkie lea appem 10/20 bágo dorjeme, maam maahta android jallh iOS-tellefovnese veedtjedh. Appesne maahta 10/20 baakoeh vuejnedh, govledh jïh lohkedh dovne noerhte-, julev- jïh åarjelsaemien gïelesne. Appe maahta åtnasovvedh skuvlesne jïh maanagïertesne, men hævvi aaj privaate jieliedisnie.

Saemiedigkie lea göökte plakaath appese dorjeme, akte 10 baakoejgujmie noerhte-, julev- jïh åarjelsaemien gïelesne jïh akte 20 baakoejgujmie. Plakaath leah daesnie vuelielisnie.

10 baakoejgujmie

20 baakoejgujmie

Staeriedimmieprogramme

Du kan laste ned rettskrivingsverktøy til MS Office til både Windows og Mac. Den er tilgjengelig for Nord-, Lule og Sørsamisk.

Tastatuvre/Båaloebuertie

Du kan laste ned samiske tastatur til både mobil og datamaskinen. Les mer her om hvordan du laster ned og tar i bruk mobiltastatur. Les mer her om hvordan du laster ned og tar i bruk datamaskintastatur.